Uitkomst bespreking blokje Dijkwacht 60-86 ivm groot-onderhoud Leyhof

Betreft: Groot Onderhoud Leyhof.

Overleg 1:

Tijdens de bijeenkomst zijn veel zorgen geuit; we zijn als huiseigenaar verantwoordelijk voor de eigen parkeerplaats en tuin.
Maar omdat je als buren naast elkaar woont heb je direct met elkaar te maken. Wij gaan de gevolgen ondervinden van een project van de gemeente.
Dit kan niemand negeren. Als de straat 70 cm omhoog gaat en je gaat niet mee, dan heb je een enorme kuil; je komt je eigen parkeerplaats niet meer op of af.
Maar dat geldt ook voor naast elkaar liggende tuinen. Het kan niet zo zijn dat één tuin 70 cm hoger is dan de tuin ernaast! Dat is niet af te scheiden.
Dit geldt natuurlijk bij de voortuinen, maar ook achter. Daar hebben we een gezamenlijke brandpoort met riolering en verlichting. Deze poort zal ook gerenoveerd moeten worden. Dat betekent een gezamenlijke kostenpost. Het gevolg is dan weer dat de tuin omhoog moet.
Hoe je het went of keert, dit gaat ons veel werk en geld kosten.

Eén ding staat vast: het komt er aan! Dus niets doen is geen optie.

Het blokje Dijkwacht 60 t/m 86 heeft zich er over gebogen en de volgende punten en vragen zijn besproken:

Indien mogelijk meenemen tijdens de onderhoud werkzaamheden:

 • Extra parkeerplaatsen creëren door in de lengterichting van de Dijkwacht de parkeerstroken te verlengen.
  Bomen gaan de parkeerstroken onderbreken om niet de indruk te gaan wekken van een carpoolplaats – dus niet één lang lint van auto’s!
 • De voorkeur gaat uit naar herplanten van de bestaande bomen. Maar indien er nieuwe bomen gaan komen dan graag bloeiende bomen.
 • Snelheid beperking in wegdek aanbrengen op Dijkwacht en Schildwacht – er wordt nu veel te vaak veel te hard gereden!
 • Voorstel om met meerdere bewoners van één hovenier gebruik te maken.

Vragen aan de gemeente:

 • Welke werkvolgorde gaat de gemeente uitvoeren?
 • Gaan de tuinen dan gelijktijdig mee omhoog? Is er iets anders eigenlijk wel mogelijk?
 • Zijn er elders tijdelijke parkeerplaatsen beschikbaar?
 • Hoe blijft de bereikbaarheid voor hulpdiensten als de straat open ligt? – rijplaten?
 • Hoe wordt het mogelijk gemaakt om tijdens de werkzaamheden het huisvuil aan te bieden?
 • Als er in delen in een straat gewerkt wordt, hoe gaat dat dan met de kabels en riolering?
 • Hoe denkt de gemeente de ontsluiting te maken voor de Dijkwacht hoge-even nummers (ovaal)?
  Dit geldt ook voor de ronding van de Brugwacht en w.s. op meerdere plaatsen.
 • Wie gaat de aanpak van de gezamenlijke brandpoorten coördineren?
 • Denk aan riolering, de putten en de verlichting
 • Gezamenlijke aanpak ophalen/repareren van de tuinafscheidingen
 • Gezamenlijk ophogen van de tuinen- vijvers
 • Kan de gemeente bemiddelen in de prijs als er gezamenlijk van diensten van de aannemer gebruik gemaakt kan worden?
  Bv standaard werk voor standaard 2m prijs.
 • Via aannemer gezamenlijk voortuinen ophogen
 • Hoe te handelen met eigen planten, struiken en bomen?
 • Waarmee straatwerk ophogen? Zand of lichter materiaal?
 • Kan de gemeente eigenaren verplichten hun parkeerplaats/tuin op te hogen?
 • Wie is verantwoordelijk voor de riolering en de putten in de brandpoorten?
 • Wie is verantwoordelijk voor de verlichting in de brandpoorten?
 • Hoe gaat de aansluiting van de Schildwacht op de Leidse Ring gemaakt worden?

Stellingen:

Stelling 1:     Bij de bouw van de huizen aan de Dijkwacht is uitgegaan van één eigen parkeerplek per huis.
Hoe is dat te realiseren als de straat 70 cm wordt opgehoogd en de parkeerplaats voor het huis niet?
Is daar geen zorgplicht vanuit de gemeente?

Stelling 2:     Bij de bouw is gekozen voor een afwijkende maat hemelwaterafvoer; dit zorgt straks voor problemen omdat
deze hemelwaterafvoer niet zomaar te koop blijkt te zijn.

Adviezen naar gemeente:

Advies 1:      Is het mogelijk om meer (kleur)contrast aan te brengen tussen rijbaan en voetgangersgedeelte?
Doordat er geen hoogteverschil is kan dit verwarrend zijn.

Advies 2:      Op de hoek Schildwacht/Dijkwacht nabij de Streekpost is het na zonsondergang erg donker en daardoor kans op struikelen.
Hier graag extra verlichting aanbrengen.

Advies 3:      Maak opstelplaatsen voor huisvuilbakken, dat maakt het ophalen van de bakken eenvoudiger.

Advies 4:      Gemeente: maak aan de bewoners goed duidelijk dat het niet vrijblijvend is: er moet overlegd gepleegd en samengewerkt worden,
omdat er veel gemeenschappelijk belang is.

Denk met namen aan belendende tuinen en brandpoorten.

Kosten; welk deel betaalt de gemeente, welk deel de bewoner, welk deel de eigenaar?

Kosten 1:     Welke vergoeding heeft de gemeente in het budget opgenomen om de bewoners (gedeeltelijk) schadeloos te stellen?

De straten zijn veel meer gezakt dan was te voorzien. Hierdoor lopen de bewoners tegen extra kosten aan.
Kan de gemeente zorgen voor zand dan wel lichter ophoogmateriaal?

Kosten 2:     De kabels en riolering die in de voortuinen lopen moeten worden opgehaald of vervangen.
Kan de gemeente hiervoor en voor de daaruit voortvloeiende kosten zorg dragen?
Dan kunnen we voorkomen, dat ondeskundigen daaraan gaan sleutelen met alle gevaren van dien.

Aanvulling:

Uit de informatie tijdens de inloop middag/avond in de kantine van Velocitas is gebleken:
De gemeente wil meewerken aan wensen, maar dan worden de aanpassingen in een straat over de gehele lengte hetzelfde.

Bijvoorbeeld:
Dijkwacht: de lantaarnpalen worden vervangen door lantaarnpalen met LED-verlichting.
De palen worden verplaatst naar de erfgrens en geplaatst op de erfscheiding van twee percelen.
Dit geldt voor de gehele Dijkwacht en maakt het in- en uit-parkeren eenvoudiger.

Het aantal parkeerplaatsen langs de Dijkwacht wordt uitgebreid. De vraag is: blijven we in de lengterichting parkeren
of gaan we schuin dan wel haaks op de rij-richting parkeren? Het blijft in de lengte parkeren i.v.m. veiligheid.

Als de bomen (linden) niet herplaatst kunnen worden, willen we dan als vervangende boom een bloeiende boom
die prachtig is, maar ook veel rommel kan geven.

Over dit soort aanpassingen moet een ieder in de straat een uitspraak doen.
Dit geldt voor alle straten; aanpassingen moeten gedragen worden.
Dit gaan we inventariseren.

Tijdens de inloopmiddag bleek dat via de aannemer/gemeente ophoogmateriaal tegen gereduceerde kosten te betrekken is.
Het is aan te bevelen om de tuinen gelijktijdig met de straat aan te passen.
Er is overleg gaande tussen de gemeente en de nutsbedrijven om ook de nutsvoorzieningen gelijktijdig mee te nemen.
Voor deze kosten is voor een deel de eigenaar verantwoordelijk.

16 december 2017: Dijkwacht tweede overleg:

Onderwerp: Groot Onderhoud Leyhof.

Zaterdag 16 december hebben we met een aantal buren voor een tweede keer overleg gevoerd over het groot onderhoud in ons straatdeel. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn, maar we hebben toch een aantal principe-afspraken kunnen maken.
Iedereen in  dit straat deel ontvangt hierbij een samenvatting van het overleg.
De antwoorden van de gemeente geven aan dat zij erg veel aan de bewoners over laten.
De gemeente zorgt wel voor ophoogmateriaal, mits je gelijk met het ophogen van de straat meewerkt. Dit ophoogmateriaal geldt alleen voor de voortuin.
De gemeente is vooralsnog niet van plan om een financiële vergoeding toe te zeggen.
We gaan op zoek naar iemand met deskundigheid op dit gebied.
In een ander deel van Leiderdorp is er wel een vergoeding aan de bewoners gegeven. Wat zijn onze rechten?
Weet jij iemand of ben je zelf deskundig, dan horen we dat graag.

Welke principe afspraken zijn gemaakt?

We willen collectief alle leidingen, buizen, kabels en riolering in de voortuin laten ophalen.
Dat betekent dat het werk door één aannemer gedaan gaat worden – het liefst de aannemer die ook het straat werk doet.
We willen collectief de brandpoort laten ophogen inclusief de putten.
We willen een enkele parkeerplaats extra laten creëren, maar het mag niet één lang lint van auto’s worden.
We willen naast de geparkeerde auto’s graag een rij tegels om droog op uit te kunnen stappen.
De hieruit voortvloeiende kosten moeten eerst duidelijk worden, voordat er tot actie wordt over gegaan.
De brandpoort zou ook in gezamenlijkheid (voorstel) gedaan kunnen worden.
Hiervoor moet een brief komen, omdat ook de achterburen verantwoordelijk zijn voor de brandpoort.
We gaan Dennis Stafleu en de firma Van Egmond uitnodigen om ons meer informatie te geven en wellicht inzicht te geven in de te verwachten kosten.
Dit komt in januari/februari.
Vragen hierbij zijn: wie gaat de kabels e.d. ophalen?
Mocht je in de voortuin bomen/planten hebben staan die je wilt behouden, dan is het verstandig om een hovenier in de arm te nemen.
Wij hebben contact met de firma Van Ginkel gezocht.

Als er iets ontbreekt in deze samenvatting hoor ik het graag.

Vragen aan dhr. Stafleu deel 1:
Vragen aan dhr. Stafleu deel 2:
Vragen aan dhr. vd Meer deel 1:

Reageren is niet mogelijk

 • Sponsors

   
  Jasper Anker
  Gemiva Zorgboerderij
  Results! Personal Training
  Van Egmond Administraties
  Kwakernaak Kaas
  Meerburg Bouw
  Holle Bolle Gijs
  blauwe roos
  MHPL