Boterhuispolder

Actueel nieuws

Bij de aanleg van de Boterhuispolder is met de provincie en met de agrariërs afgesproken dat er in de polder geen honden mogen lopen, ook niet als zij zijn aangelijnd. Dit heeft te maken met het overbrengen van bepaalde ziektes van de honden op de schapen en het jongvee. Ook is afgesproken dat er in het broedseizoen niet in de polder gewandeld of gefietst mag worden. Dit verstoort de broedsels van de kwetsbare, beschermde weidevogels. De pontbaas, dhr. Taghavi heeft 2100 handtekeningen verzameld en overhandigd aan het college van B&W van Leiderdorp.
Hiermee benadrukt hij de wens van veel fietsers om ook tijdens het broedseizoen de polder open te houden voor fietsers en wandelaars.
Het is het belang van de weidevogels tegenover het genot van de gasten.

Kijk voor huidige informatie over weidevogels: Weidevogels

De Boterhuispolder is een veelzijdig groengebied. Een veenweidegebied dat agrarisch gebruikt wordt. Door de weidsheid van de polder zijn er diverse soorten weidevogels te vinden. De Boterhuispolder ligt op het grondgebied van twee gemeenten: Leiderdorp en Teylingen. Het Leiderdorpse deel van de Boterhuispolder heeft een oppervlakte van meer dan 100 ha. Het wordt begrensd door de Oude Spoorbaan, de Leidseweg, de Verlaatsloot en de Zijldijk. Het wordt begrensd door de Verlaatsloot, de Zijl, de Zijp en de Leidseweg.

Gebruik

De Boterhuispolder wordt vrijwel geheel agrarisch gebruikt. Er is nog maar een beperkt aantal boeren actief. Fietsers en wandelaars kunnen op dit moment uitsluitend via de randen of via de Nieuwe Weg de polder beleven. Deze wegen zijn ook voor auto’s toegankelijk en dus minder geschikt voor het recreatieve verkeer. De polder zelf is nauwelijks toegankelijk. De polder grenst aan twee zijden aan de bebouwde kom van Leiden en Leiderdorp (de wijken Leyhof, Driegatenbrug en Buitenhof Midden-West). Op zomerse dagen is het een drukte van belang rond de polder.
Vooral van de Zijldijk wordt dan veel gebruik gemaakt door recreanten en door mensen die hun boot bij de Kagerplassen te water laten.
Van half maart t/m 30 september vaart er een fiets- en voetveer over de Zijl. Voor voetgangers die van de Zijldijk naar de Kaag sociëteit willen, vaart het hele jaar door een veer. Leiderdorp heeft een recreatieterrein langs de Zijl met een zonneweide, picknicktafels, botenhelling en parkeerplaats. Bij het scoutingeiland en de Kaagsociëteit zijn ook dit soort voorzieningen te vinden.

Cultuurhistorie

De Boterhuispolder is Belvedere Gebied (Cultuurhistorisch) en heeft een waardevolle, onregelmatige blokverkaveling. Deze verkaveling stamt uit de Karolingische tijd (742-814). Het is de oudste ontginning in het Groene Hartgebied. In de verkaveling zijn oude kreekarmen aanwezig; het slotenpatroon is uniek. Het gebied valt op door zijn grote openheid. De boerderijen in het noordelijke deel staan in groepjes bijeen. Het zuidelijke deel heeft voornamelijk een lintbebouwing langs de Zijldijk.
Op het Teylingse deel staat de Boterhuismolen, die uit 1744 dateert.

Boterhuismolen

Aan de Zijldijk, op het grondgebied van Teylingen, staat de Boterhuismolen. Deze dateert uit 1744. Tot 1959 bemaalde de molen de gehele polder Boterhuis.
Het elektrische gemaal heeft die functie overgenomen. De molen is nog wel regelmatig in bedrijf.

Reacties zijn gesloten.