Leidse Ring

Ontwikkelingen Leidse Ring Noord in 2018


Herziening Kaderbesluit Leidse Ring Noord

Op 6 juni 2017 meldden B&W in een brief aan de raad dat er sprake is van een nieuw verkeersmodel (RVMK 3.1) dat hogere verkeersintensiteiten op de LRN voorspelt en wat ertoe kan leiden dat het ontwerp van de LRN bijstelling behoeft. Verdere details ontbraken.

Enkele bewoners zijn daarop in overleg getreden met de projectgroep en haar verkeerskundigen. Zo kwam meer informatie boven tafel en werd duidelijk dat niet zozeer het nieuwe verkeersmodel maar een inmiddels ontdekte rekenfout aanleiding is tot een aanzienlijk hogere verkeersbelasting naar Leiderdorp, zowel op de Oude Spoorbaan, als óók op Engelendaal. Het Kaderbesluit van 4 juli 2016 bleek dus op onjuiste verkeerscijfers gebaseerd en de veronderstelling dat de Engelendaal door de Leidse Ring Noord (LRN) ontlast zou worden klopte evenmin.

Bovendien werd op 8 februari 2018 op een Klankbordgroep bijeenkomst door deskundigen van gemeentezijde een wel heel verrassende mededeling gedaan, namelijk dat door de hogere verkeersbelasting de ongelijkvloerse 2-baans kruising bij de Schildwacht niet doorgaat en wellicht vervangen wordt door een T-kruising met verkeerslichten.

In de Leydraet van juni heeft u dit uitgebreid kunnen lezen.
Dit artikel is hier te lezen. 

 


 Ontwikkelingen Leidse Ring Noord 2019


Het is al weer ruim anderhalf jaar geleden dat de gemeenteraad van Leiderdorp na een lange discussie de kaders omtrent de Leidse Ring Noord heeft vastgesteld in een Kaderbesluit.  Inmiddels is er per 8 februari jl. op initiatief van de gemeentelijke projectgroep Leidse Ring Noord een informatie\inspraak bijeenkomst geweest  over de inpassing van de Leidse Ring Noord (LRN) ter hoogte van de Oude Spoorbaan. Tijdens deze bijeenkomst werden wij wederom verrast met nieuwe ingrijpende wijzigingen op het ontwerp van de LRN Oude Spoorbaan.

In juli 2016 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp in een Kaderbesluit ingestemd met het voorstel van VVD Wethouder Kees Wassenaar om bij uitvoering van de vernieuwde LRN  80 km/h te gaan rijden op de Oude Spoorbaan (waar nu nog een snelheidslimiet van 50 km/h geldt). U kunt zich wellicht nog herinneren dat een grote groep bewoners langs het tracé zich tegen 80 km/h heeft verzet en als compromis 60 km/h heeft voorgesteld. Dit om het zicht-belemmerende effect van geluidsschermen te voorkomen en de luchtkwaliteit op peil te houden.

Naast vele cijfers over verkeersintensiteiten is door bewoners ook toen al als argument aangevoerd dat langs alle ca. 160 betrokken woningen aan de Oude Spoorbaan de milieubelasting (CO2, NOx en fijn stof) bij 80 km/h duidelijk hoger zal zijn dan bij 50 of 60 km/h. Hoewel ook de wethouder dat erkende, achtte hij de positieve effecten op de Engelendaal echter groter. Immers het achterliggend doel van de LRN is het autoluw maken van de binnenstad (lees: Engelendaal) van Leiderdorp en “daar zou de lucht dus schoner worden en per saldo het klimaat minder belast”. Hoe het klimaat per saldo minder belast wordt door 80 in plaats van 50 km/h te gaan rijden is ons tot op de dag van vandaag nog steeds een groot raadsel.

Op 6 juni 2017 werd door de gemeentelijke projectgroep Leidse Ring Noord in een brief en via mail gemeld dat na gebruik van een nieuw verkeersmodel (RVMK 3.1) fors hogere verkeersintensiteiten op de LRN zijn voorspeld. Wat niet werd verteld is dat niet zozeer het nieuwe model aanleiding is tot de hogere verkeersbelasting, maar een eerder gemaakte domme rekenfout, waardoor 10.000 motorvoertuigen per etmaal over het hoofd waren gezien. En wat óók niet werd vermeld is dat ondanks de hogere verkeersintensiteit ter hoogte van de Zijlbrug de verkeersintensiteit op de Oude Spoorbaan gelijk blijft, maar op de Engelendaal met 15% zal toenemen.

Zet dit nu eens af tegen het eerder gebruikte argument dat door de LRN de Engelendaal autoluw en schoner zal worden….

Maar dat was niet alles. We zijn als bewoners nu opnieuw in gesprek met de gemeente over de inpassing van de LRN. Bij de eerste bijeenkomst sinds ruim een jaar op 8 februari jl.  bleek dat in de Oude Spoorbaan een geplande ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Leyhof gaat vervallen en wordt vervangen door een T-kruising met verkeerslichten. Maar…. die ongelijkvloerse kruising was toch zo essentieel om 80 km/h te gaan rijden op de Oude Spoorbaan? Met name deze onthulling maakt voor ons als bewoners dat deze discussie bepaald niet gesloten is!

In mei 2018 zal de gemeenteraad Leiderdorp een nieuw en geactualiseerd Kaderbesluit worden voorgelegd over de LRN. Daarom de noodzaak voor ons als bewoners om  onze bevindingen over deze herziene situatie onder de aandacht te brengen van de fracties in de Leiderdorpse gemeenteraad. Om het geheugen weer even op te frissen hebben wij voor hen ter informatie een achtergrondnotitie opgesteld met een stukje voorgeschiedenis; deze notitie staat op de website van de bewonersvereniging Leydraet.

Daarnaast willen we helderheid over de gang van zaken omtrent de argumenten die hebben geleid tot het kaderbesluit van juli 2016. Om dit te achterhalen hebben wij een WOB verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) ingediend bij de gemeente Leiden en Leiderdorp voor het openbaar maken van alle relevante achtergrondinformatie over de aankondiging medio 2016 “dat de gemeente Leiden haar (financiële) medewerking aan de LRN in Leiderdorp intrekt indien de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan lager wordt gezet dan 80 km/h”.  De strekking van het ingediende WOB verzoek kunt u eveneens lezen op de website van de bewonersvereniging Leydraet.

Inmiddels zijn de fracties binnen de gemeenteraad van Leiderdorp op de hoogte gesteld van onze bevindingen, wij vragen aandacht voor de belangen van de bewoners, er zijn al afspraken gepland om deze mondeling toe te lichten. We zijn benieuwd naar de standpunten van de fracties, wanneer er meer bekend is komen we daar in de volgende Leydraet op terug.
Om te lezen wat in de WOB is afgesproken klikt u hier.

Namens voormalige Klankbordgroep LRN Leyhof,

Richard van der Meer


Ontwikkelingen Leidse Ring Noord 2021


Inmiddels is er veel gebeurd; er is een motie van D66 op het kaderbesluit aangenomen en er zijn online bewonerssessies geweest.
Hierbij werden de plannen voor de aanleg van de Leidse Ring Noord gepresenteerd.
Klikt u hier voor de presentatie van de eerste sessie in april 2021.
Het verslag daarvan leest u hier.

Klikt u hier voor de presentatie van de tweede sessie in mei 2021.
Het verslag daarvan leest u hier.

Klikt u hier voor de presentatie van de derde sessie in juli 2021.
Het verslag daarvan leest u hier.

 


 

Reacties zijn gesloten.